26. september 2016

Beskytt barn mot abstinenser og senskader

Mange nyfødte barn påføres i dag sterke smerter, abstinenser og fare for alvorlige senskader. Barn utsettes for ekstreme påkjenninger. Dette fordi mor mottar legemiddelassistert rehablitering (LAR). Høyres Studenter Trondheim mener at kvinner må bruke prevensjon for å få LAR-behandling.

Legemiddelassistert rehablitering er behandling av med opioidholdige legemidler av opioidavhengighet (avhengig av heroin, morfin m.fl.). Begrepet favner derimot om mer enn ren substitusjonsbehandling, da rehabiliterende tiltak ut over medisinering er ment å ha en sentral plass i ordningen.

De fleste av barna fødes med neonatalt abstinenssyndrom (NAS ). Dette innebærer blant annet stivhet og sitring i kroppen, vansker med suging, sterk sensitivitet for sanseinntrykk og berøring, en spesiell, lys gråt, samt diaré, oppkast og feber. En del av barna får motoriske og nevrologiske senskader, som skader på bevegelse og synet. Barn eksponert for metadon- eller subutexbehandling i svangerskapet risikerer dårligere finmotorikk og impulskontroll. Det viser studier av forsker Carolien Konijnenberg ved Psykologisk institutt, UiO.

Høyres Studenter Trondheim ønsker at barn skal få de beste forutsetningene i livet, og mener at staten ved å gi en gravid eller mulig gravid et slikt tilbud, kan være med å gi et barn et dårlig utgangspunkt.

Høyres Studenter Trondheim mener at:

  • Kvinner må bruke prevensjon for å få LAR-behandling

Vedtatt på representantskap i januar 2016