27. september 2006

Lover

 

Ikke oppdatert

Sist revidert 03.10.2009.

1. Foreningen

§ 1-1 Foreningens navn er Høyres Studenterforening i Trondheim.

§ 1-2 Foreningens formål er å fremme forståelsen for et konservativt samfunnssyn.

§ 1-3 Enhver som sympatiserer med foreningens formål, og samtidig føler en tilknytning til studentmiljøet i Trondheim, kan bli medlem i foreningen. Styret kan dog nekte medlemskap dersom kandidaten har vist holdninger eller utført aktiviteter som klart strider mot foreningens formål.

§ 1-4 Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent for inneværende kalenderår, er valgbare. Stemmeberettigede på årsmøtet er alle som har vært medlemmer i minst 3 uker, og har betalt kontingent for inneværende kalenderår senest 3 uker før årsmøtet. Livsvarige medlemmer etter § 1-5 har både stemmerett og er valgbare. Øvrige personer må ha betalt kontingenten før årsmøtet for å kunne velges eller konstitueres til verv i foreningen.

§ 1-5 Kontingenten fastsettes av årsmøtet for det påfølgende kalenderår, og betales én gang i året til foreningen av dens medlemmer. Personer som i henhold til tidligere lover er tildelt livsvarig medlemskap, er livsvarige medlemmer også under gjeldende lover.

§ 1-6 Medlemskap kan sies opp skriftlig av medlemmene, og skriftlig fra foreningens side dersom et medlem ikke har betalt kontingenten i to år på rad. Eksklusjon kan komme til bruk i ekstreme tilfeller hvor ett eller flere medlemmer har brutt sterkt mot foreningens formål, eller på annen måte sterkt og klart har skadet foreningen. Dersom et medlem skal ekskluderes, krever dette 2/3 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmer. Vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet, som må fatte vedtak til fordel for eksklusjon med 2/3 flertall. Den som er foreslått ekskludert har ikke selv stemmerett i saken.

§ 1-7 Styret har ansvar for å føre medlemsregister. Styret velger selv om det vil sette bort administrasjonen av medlemsregisteret.

2. Årsmøtet

§ 2-1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal avholdes ordinært hver høst innen utgangen av november. Årsmøtet fastsetter foreningens lover, og foretar valg i henhold til § 2-8, og kan fatte vedtak på vegne av foreningen.

§ 2-2 Styret, 15 medlemmer, eller 2/3 av medlemmene kan til enhver tid kreve ekstraordinært årsmøte.

§ 2-3 Innkallelse til årsmøte må sendes til alle foreningens medlemmer minst tre uker før ordinært årsmøte, og to uker før ekstraordinært årsmøte. Innkallelsen skal inneholde tid og sted for årsmøtet, samt opplyse om forhold nevnt i § 2-4, § 2-7 og § 2-8.

§ 2-4 Forslag til lovendringer som skal behandles på ordinært årsmøte, må være styret, eller den faste lov- og desisjonskomité i hende minst to uker før ordinært årsmøte, eller én uke før ekstraordinært årsmøte. Lovforslag som ikke følger disse regler, behandles ikke. Forslag til andre vedtak kan presenteres på årsmøtet.

§ 2-5 Foreningens revisor reviderer foreningens avsluttede regnskap, og legger sine vurderinger frem for det ordinære årsmøtet.

§ 2-6 Dagsorden på ordinært årsmøte skal inneholde:
– valg av ordstyrer / referent
– styrets beretning
– lov- og desisjonskomiteens beretning
– behandling av avsluttede og reviderte regnskap
– fastsettelse av kontingent
– valg
– innstilling av styremedlemmer til Konstift
– behandling av forslag til vedtak
– eventuelt

§ 2-7 På ordinært årsmøte velges følgende:
– et styre bestående av:
– formann
– 1. viseformann
– 2. viseformann
– inntil fire styremedlemmer
– øvrige verv:
– én revisor
– lov- og desisjonskomité på tre medlemmer og en varamann
– valgkomité på tre medlemmer og en varamann

Alle valg gjelder for ett år av gangen.

Revisor og desisorene kan ikke ha styre- eller redaktørverv i foreningen.

§ 2-8 Valg foregår ved at valgkomitéen valgt ved forrige års ordinære årsmøte legger frem sin innstilling. Årsmøtet kan velge å støtte denne, men kan også komme med benkeforslag. Det foretas særskilte valg for hvert verv, de fire styremedlemmene velges imidlertid under ett. Valgkomitéens 3 medlemmer samt varamann velges under ett, og lov. og desisjonskomitéens 3 medlemmer samt varamann velges under ett. Hvis ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer i første valgomgang. Ved omvalg telles ikke blanke eller ugyldige stemmer. Skulle stemmelikhet forekomme, foretas loddtrekning. For de 4 styremedlemmene som velges under ett, samt for valgkomiteen og lov- og desisjonskomiteen gjelder ikke kravet om mer enn halvparten av stemmene.

§ 2-9 Envher avstemning skal gjennomføres hemmelig dersom minst én representant på årsmøtet krever dette. Lovendringer, eksklusjonsvedtak og vedtak etter § 2-11 krever 2/3 flertall, mens andre vedtak fattes med simpelt flertall. For forslag til vedtak etter § 2-11 gjelder samme regler, dog slik at forslag må være styret i hende innen samme frister. I avstemninger med stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Dette gjelder dog ikke ved personvalg. Årsmøtet velger for lov- og desisjonskomiteen og valgkomiteen en formann hver blant den enkelte komités medlemmer.

§ 2-10 Dersom årsmøtet ikke klarer å fylle alle verv, eller hvis styremedlemmer fratrer sine verv før årsmøtet, kan styret konstituere nye styremedlemmer. Konstituerte styremedlemmer har dog ikke stemmerett i styret.

§ 2-11 Årsmøtet alene fatter beslutninger om opptagelser og termineringer av medlemskap i og tilslutninger til andre organisasjoner for foreningen. En eventuell fullmakt gitt av årsmøtet i en slik sak skal være tidsbegrenset til maksimalt én valgperiode og skal spesifisere organisasjonen det gjelder.

3. Styret

§ 3-1 Foreningens øverste organ mellom årsmøtene, er styret. Styret leder også foreningen til daglig. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger gjøres med alminnelig flertall. Styret plikter å føre referat fra samtlige møter, herunder også årsmøter og medlemsmøter.

§ 3-2 Styremøter avholdes jevnlig, og innkalles av formannen – eller en i styret som har fått denne oppgaven tildelt. Et flertall av styrets medlemmer kan kreve at det innkalles til styremøte. Formannen, eller i dennes fravær en av viseformennene, leder styremøtene. Møteleder har dobbeltstemme dersom stemmelikhet skulle forekomme.

§ 3-3 Styret fordeler de ulike arbeidsoppgavene seg imellom.

§ 3-4 Styret kan nedsette diverse utvalg, men slike utvalg har ikke mulighet til å fatte vedtak på foreningens vegne.

§ 3-5 Styret har ansvaret for foreningens økonomi. Styret har fullmakt til å disponere de midler som kreves for å holde den daglige driften av foreningen.

§ 3-6 Foreningens signatur innehas av styrets formann alene eller to styremedlemmer i forening.

§ 3-7 Avtroppende og påtroppende formann plikter i felleskap å sende endringsmelding til Enhetsregisteret i Brønnøysund innen 14 dager etter årsmøtet.

4. Tidsskriftet Kontekst

§ 4-1 Hvis foreningen ønsker å utgi et tidsskrift, skal ansvarlig redaktør velges styret. Ansvarlig redaktør er uavhengig av styret. Ansvarlig redaktør velger selv sin egen redaksjon, journalister og innhold i tidsskriftet med utgangspunkt i § 4-2. De økonomiske vilkårene for tidsskriftet fastsettes av styret. Tidsskriftets navn er Kontekst.

§ 4-2 Tidsskriftet skal være et medium for meningsytringer av foreningens medlemmer, dyptpløyende politiske artikler og andre ting som fremmer foreningens formålsparagraf. Tidsskriftet skal ha en slik profil at det også kan være interessant å lese av personer som ikke er medlem av foreningen.

§ 4-3 Styret kan innkalle ansvarlig redaktør for Kontekst til hele eller deler av et styremøte, med de rettigheter styret fastsetter, dog ikke med stemmerett.

5. Øvrige bestemmelser

§ 5-1 Foreningens faste lov- og desisjonskomité består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Den har som oppgave å bearbeide innkomne forslag til lovendringer, utføre desisjon av regnskapet, samt legge fram en desisjonsberetning over foreningens arbeid det siste året. Den skal, så vidt mulig, sammenfatte lovendringsforslagene til ett, og tilpasse andre paragrafer slik at lovene blir konsistente. Den skal når den finner det formålstjenlig fremme egne lovendringsforslag.

§ 5-2 Foreningens orden, Edmund, kan utdeles til fortjente medlemmer. For ordenen gjelder spesielle statutter. Ordenens statutter godkjennes av årsmøtet.