Forskning for velferd

I Under Dusken nr.8 2010 hadde 1. Viseformann Steffen Jensen et leserinnlegg på trykk som omhandlet forskning og velferd. Leserinnlegget er gjengitt i sin helhet under.

Forskning for velferd

Da den rød-grønne flertallsregjeringen flyttet inn i regjeringskvartalet i 2005 gikk norsk forskning usikre tider i møte. Fasiten etter disse årene er nå åpent for alle å se, og det er et trist skue vi er vitne til. Drømmer og håp har blitt til hvileskjær, og skader i stort omfang har blitt påført norsk forskning.

Norge har i mange tiår basert sin velferd på et høyt skatte- og avgiftsnivå og oljepenger. Skal denne velferden også videreføres til kommende generasjoner som ikke kan leve utelukkende på olje og gass, må Norge ta steget opp fra å bare være en oljenasjon, til også å bli en kunnskaps- og forskningsnasjon. Å sikre kommende generasjoners velferd og konkurransedyktighet gjøres ikke gjennom en stadig akterutseiling av Norge som forskningsnasjon, men gjennom at denne sektoren opplever et løft som står opp mot fremtidens utfordringer og krav. Derfor er det sterkt beklagelig at landet har en regjering som konsekvent nekter å gi utdannings- og forskningssektoren det den trenger.

Når partiet med ansvarlig statsråd for forskning og høyere utdanning har uttalt at “kunnskap er svaret på dei fleste kriser som møter oss i dag” står dette i sterk kontrast til hva sittende regjering har gjort for forskning, og dermed for landets fremtid som velferdssamfunn. Om ikke norsk forskning opplever et snarlig løft vil vi stå overfor problemet om å miste talenter til utlandet, og dermed tape ytterligere terreng internasjonalt. Dette er ingen tjent med.

Studenter på NTNU opplever i dag nedskjæringer som fører til bortfall av obligatoriske semesteroppgaver og avlyste laboratorietimer. Dette er for Høyres Studenterforening i Trondheim totalt uakseptabelt og fører ikke bare til at studentene mister verdifull trening, men også til at universitetet taper ansikt og dermed svekker sin appell utad.

Om NTNU skal nå sitt ambisiøse mål om å være et av de ti beste europeiske universitetene innen 2020, er regjeringens kutt og sultefòring en politikk som vil føre lærestedet i motsatt retning av hva som er ønskelig.

Fordi Høyres Studenterforening i Trondheim vil sikre fremtidig velferd og konkurranseevne er vi, i motsetning til dagens regjering, klokkeklare på at basisbevilgningene til norsk forskning må opp og i tillegg vil vi jobbe for en politikk som legger til for et godt samarbeid mellom næringsliv og forskning for å sikre en større satsning på dette feltet.

For at vi skal lykkes med dette trenger landet en regjering som tar utdanning og forskning på alvor. Landet trenger altså et sterkt Høyre! Første steget på veien tas ved kommende kommunevalg når landets studenter viser sin misnøye til en regjering som har glemt dem og har løftebrudd som sitt fremste kjennetegn. Ved neste stortingsvalg er HSFT i god tro på at enda flere studenter ser rødt og stemmer blått!

Steffen Jensen

1. Viseformann Høyres Studenterforening i Trondheim

Comments

kommentarer