Årsmøte HSFT‏

Det innkalles med dette til årsmøte i HSFT i henhold til foreningens lover §2.3. Eventuelle lovendringsforslag må være styret og/eller lov og desisjonskomiteen i hende senest 13. September 2008 (3 uker før møtet).Øvrige forslag og resolusjoner som ønskes kopiert må oversendes styret innen onsdag 1. oktober (Det er mulig å komme med forslag frem til årsmøtetbehandler sakene, men da må forslagsstiller selv ta ansvar for kopiering). Ønsker du å stille til valg kan valgkomiteens leder Magnus Ulseth kontaktespå mob: 97075165 eller e-post: magnus@ulseth.net. Ved andre spørsmål kan styreformann Karsten Karlsøen kontaktes på mob: 97611591 eller e-post: karlsoen@stud.ntnu.no
*Tid og sted:*
Tid: Lørdag den 4. oktober 2008, kl. 12:00 Sted: Høyres kontor, Fjordgata 7, 7010 Trondheim. Årsmøtet avsluttes med fest på kvelden fra ca. kl 20:00.
*Agenda for møtet:*
1. valg av ordstyrer / referent
2. styrets beretning
3. lov- og desisjonskomiteens beretning
4. behandling av avsluttede og reviderte regnskap
5. fastsettelse av kontingent
6. valg av:
– formann
– 1. viseformann
– 2. viseformann
– fire styremedlemmer
– én revisor
– lov- og desisjonskomité på tre medlemmer
– valgkomité på tre medlemmer
– ansvarlig redaktør for Kontekst (årsmøtet kan med simpelt flertall vedtaat ansvarlig redaktør ikke skal velges)
7. innstilling av styremedlemmer til Konstift
8. behandling av forslag til vedtak
9. Eventuelt
Vel møtt!
— Mvh
Karsten Karlsøen
Formann HSFT

Comments

kommentarer