Et mulighetenes samfunn!

De aller fleste av oss vil være enige i at Norge trolig er et av verdens aller beste land å bo i. Mye er riktig og folk flest klarer seg stort sett veldig greit. Likevel er det ikke skadelig å ha noen tanker om hva for et samfunn vi ønsker oss, det være seg om det innebærer radikale endringer eller heller moderate justeringer. Høyre er et helhetlig parti som nettopp har dette; et helhetlig og grundig syn på hvilken vei samfunnet bør ta.

Grunnideen bak tiltakene er tanken om at vi skal ha et samfunn der alle mennesker, uansett bakgrunn og forutsetninger skal ha muligheter til å utvikle seg på egne premisser, så sant det ikke hindrer andre i å gjøre det samme. Holdningen er at et samfunn vokser nedenfra, at hvert enkelt menneske skal få være med å farge samfunnet med sine ideer, sine ressurser og sine behov. Kun hvis dette er innfridd og tillatt vil folk trives, noe som må være hovedmålet for ethvert samfunn.

Høyre har fem hovedmål for samfunnet i framtida, og felles for dem alle er at de skal gi mennesker muligheter til å lykkes med seg selv, der alle føler at de er verdsatt og der ingen blir glemt eller skvist ut.

En kunnskapsskole der ingen henger etter.

Vi må ha en kunnskapsskole der ingen henger etter, men alle får lære på den måten som faller best for den enkelte. Alle mennesker fortjener å bli sett, også på skolen. Det er ikke noe vits i at en elev som er sterkt i et spesielt fag ikke skal kunne fordype seg eller gå videre bare fordi resten av klassen ikke er på samme nivå. Ei heller er det logisk at en elev som trenger ekstra tid i et spesielt emne eller til å utvikle en spesiell ferdighet skal måtte haste av gårde for å holde tritt med klassen. Dette fremmer ikke god læring.

Et arbeidsliv med bruk for alle.

Arbeidslivet i Norge må fungere slik at det er bruk for alle, og at de som faller utenfor alltid får en ny sjanse. Det er i dag nesten 800.000 personer som faller utenfor arbeidslivet og veldig mange av disse ønsker å bidra med arbeid. Dette er noe samfunnet må ta alvorlig, for det er lite som er mer demotiverende og ødeleggende for en person enn å føle at man ikke trengs, dessuten bringer yrkeslivet med seg mange goder langt ut over den økonomiske gevinsten.

Når det er sagt, vi skal ikke glemme dem som faktisk ikke kan jobbe. Folk i Norge skal vite at man er trygge, enten man lykkes eller ikke.

Nyskapende næringsliv.

Vi i Høyre ser at framtidas utfordringer for næringslivet er mange, og da er det viktig at man tenker nytt, ser mulighetene som finnes og at man utløser de gode potensialene i hele landet. Vi vil legge opp til at folk skal kunne lykkes over alt i Norge, og dette vil vi gjøre gjennom å besørge en god infrastruktur, gjøre det enkelt for små og mellomstore bedrifter å utvikle seg, samt gjennom å satse på forskning og kompetanseutvikling. Det er ikke Arbeiderpartiet som bygger landet, det er det vanlige folk, sånne som deg og meg som gjør. Det beste Arbeiderpartiet kan gjøre er å ikke stå i veien for all den kreativiteten som finnes blant folk.

Velferd for de som trenger det.

Vi i Høyre legger stor vekt på at Norge skal ha et offentlig finansiert velferdstilbud som fungerer skikkelig og som gir hjelp til dem som trenger det. For å avkrefte en myte, så må det sies at det slettes ikke er noe nederlag for Høyre dersom kommunen driver sykehjemmet. Et nederlag vil være dersom tilbudet til kommunens innbyggere er dårlig, enten det er private eller kommunen selv som drifter tilbudet. Det er brukerne som er viktigst, ikke organiseringen av systemet.

Mangfold

Det er viktig å ha fokus på at fellesskap og trygghet er mer enn det som overføres over statsbudsjettet. Da tenker vi blant annet på alle de gode fellesskapene vi finner i familier, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn. For oss er det et mål å holde på mangfoldet i fellesskapet. Det finnes mye omsorg, ansvarsfølelse og engasjement blant folk. Vi må dyrke den sosiale medfølelsen og utvikle den, ikke bare til fordel for mennesker på den andre siden av kloden, men også for mennesker på den andre siden av gata. Vi ønsker et varmere samfunn og vi ønsker å støtte opp om de gode, spontane og frivillige fellesskapene fordi disse gjerne fremmer mer trivsel og har andre kvaliteter enn de fellesskapene som organiseres ovenfra og gjennom skatteseddelen. Vi trenger alle mulige fellesskap, ikke bare det statlige.

Dersom man prøver å følge med i den politiske debatten er det ikke alltid lett å se helhetsbildet i politikken. Ofte reduseres debattene og valgkampene til enkeltsaker, noe i alle fall jeg synes er veldig trist. Det er av den grunn at jeg nå har forsøkt å presentere Høyres tanker om samfunnet, helt fritt for milliarder, prosenter og politisk spill. Rett og slett slik jeg og likesinnede ønsker at samfunnet vi lever i skal være.

Lars Thomas Sønningdal,

Høyres Studenterforening.

Comments

kommentarer